"התשוקה היא עדיין האמצעי הטוב ביותר כדי לחיות "  

 אמיל זולא